Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Legal – Historical Trend and Perspective V, Trnava’s University, Slovakia 25-27/9/2020
5 (2021) Trang: 150-161
Tạp chí: Díké Journal
10 (2020) Trang: 309-316
Tạp chí: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs
2 (2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
7 (2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...