Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2022
Số tạp chí 14&15 December(2022) Trang: 169-177
Tạp chí: The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022)
Số tạp chí 14&15 December(2022) Trang: 562-568
Tạp chí: The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022)
Số tạp chí 14&15 December(2022) Trang: 264-286
Tạp chí: The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 528-536
Tạp chí: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, July 18-19, 2022 / Sivas, TURKEY
Số tạp chí (2022) Trang: 119-128
Tạp chí: Proceedings of international conference: Governance in digital transformation, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Số tạp chí (2022) Trang: 482-499
Tạp chí: V-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Valencia, Spain, January 28-29, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 161-169
Tạp chí: PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE AGRICULTURE FOR FOOD SECURITY - AFS 2022 TIEN GIANG PROVINCE - JUNE 24, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 108-117
Tạp chí: L'utilité du francais dans la diffusion des connaissances, le développement des compétences professionnelles et la communication scientifique
Số tạp chí (2022) Trang: 11-19
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE “INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA”, Can Tho, September 28th , 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 147 -155
Tạp chí: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DEVELOPMENT IN VIETNAM FUTURE OF TOURISM, LEISURE, AND SPORT
Số tạp chí (2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 500-504
Tạp chí: 11th International Conference on Culture and Civilitazation
Số tạp chí (2022) Trang: 85-89
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHEOLOGY, ART HISTORY AND CULTURAL HERITAGE,
Số tạp chí (2022) Trang: 1201-1205
Tạp chí: CUKUROVA8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE April 15-17, 2022/ Adana, TURKEY
Số tạp chí (2022) Trang: 163-168
Tạp chí: Umteb 12. International Scientific Research Conference August 13-15, 2022, Mata Sundri College for Women, University of Delhi
Số tạp chí (2022) Trang:
Tạp chí: The 2022 5th International Conference on Electronics, Communi- cations and Control Engineering (ICECC 2022)
Số tạp chí (2022) Trang:
Tạp chí: In The 2022 5th International Conference on Elec- tronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 275-281
Tạp chí: The 10th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 163-168
Tạp chí: The 10th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 82-92
Tạp chí: INTERNATIONAL WORKSHOP SERIES SUSTAINABLE MEKONG (SM 2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 149-156
Tạp chí: New Normal Research Approaches to Conquer the Pandemic
Số tạp chí 1(2022) Trang: 408 - 413
Tạp chí: SUPPLY AND DEMAND FOR HIGH - SKILLED LABOR IN EAST ASIAN COUNTRIES: CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR HO CHI MINH CITY
Số tạp chí (2022) Trang: 161-167
Tạp chí: The 7th Academic Conference on Natural Sciences for Young Scientists, Masters and PhD. Students from ASEAN countries (CASEAN-7), Ha Noi and Vinh, 2021
Số tạp chí (2022) Trang: 334-351
Tạp chí: Investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
Số tạp chí (2022) Trang: 89-98
Tạp chí: The Digital transformation trends in education: from the perspective of human and technology - Trường Đại học SP thành phố Hồ Chí Minh, 12-2021
Số tạp chí (2022) Trang:
Tạp chí: The 5th International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials
Số tạp chí (2022) Trang: 555-559
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: INTERNATIONAL MALATYA GASTRONOMY CULTURE AND TOURISM CONFERENCE, Malatya, Turkey, 16-18/09/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 886-898
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Türkiye, 13-15/10/2022


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...