Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2022
Số tạp chí Patricia Ordóñez de Pablos, Xi Zhang, Mohammad Nabil Almunawar(2022) Trang: 207-218
Tạp chí: Handbook of Research on Green, Circular, and Digital Economies as Tools for Recovery and Sustainability
Số tạp chí Pachova, N., Velasco, P., Torrens, A., Jegatheesan, V.(2022) Trang: 127-173
Tạp chí: Regional perspectives of nature-based solutions for water: Benefits and Challenges
Số tạp chí 473(2022) Trang: 136–147
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series
Số tạp chí Trong: Đào Thanh Trường - Philip Degenhardt(2022) Trang: 244-261
Tạp chí: Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách
Số tạp chí Trong Hà Thanh Toàn(2022) Trang: 50-75
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí Lê Tấn Lợi(2022) Trang:
Tạp chí: Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre)
Số tạp chí Lê Tấn Lợi(2022) Trang: 20-27
Tạp chí: Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre)
Số tạp chí Lê Tấn Lợi(2022) Trang: 71-83
Tạp chí: Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre)
Số tạp chí Jen-Tsung Chen(2022) Trang: 367-391
Tạp chí: Plant and Nanoparticles
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 136-145
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 146-159
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 13-28
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 105-122
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 90-104
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 58-89
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Trần Thị Thanh Hiền(2022) Trang: 29-57
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Số tạp chí Lê Tấn Lợi(2022) Trang: 28-38
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín(2022) Trang: 3-28
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Số tạp chí Huỳnh Quang Tín(2022) Trang:
Tạp chí: Tham gia của Nông dân trong chọn giống và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Số tạp chí GS.TS Hà Thanh Toàn(2022) Trang: 304-331
Tạp chí: TOÀN CẢNH NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Số tạp chí Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương(2022) Trang: 268-320
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và định hướng phát triển
Số tạp chí Trong: GS. TS. Hà Thanh Toàn(2022) Trang: 170-192
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí GS.TS. Nguyễn Thanh Phương(2022) Trang: 246
Tạp chí: Nông nghiệp ĐBSCL - Hiện trạng và định hướng phát triển
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương(2022) Trang: 371-378
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương(2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Số tạp chí GS. TS. Hà Thanh Toàn(2022) Trang: 139-169
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương(2022) Trang: 82 - 95
Tạp chí: Nông nghiệp ĐBSCL Hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022
Số tạp chí Hà Thanh Toàn(2022) Trang: 289-303
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương(2022) Trang: 54-81
Tạp chí: Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Hiện trạng và định hướng phát triển (SDMD2022)
Số tạp chí Lê Tấn Lợi(2022) Trang: 39-48
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...