Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Jen-Tsung Chen (2022) Trang: 367-391
Tạp chí: Plant and Nanoparticles
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste (14 Nov 2016 - 17 Nov 2016 : Venice, Italy)
3 (2017) Trang: 1853-1859
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...