Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2023
Số tạp chí 1170(2023) Trang: 1-9
Tạp chí: National Conference on GIS Application 2022: GIS and Remote Sensing Applications for Environment and Resource Management 11/11/2022 - 12/11/2022 Ho Chi Minh City, Vietnam
Số tạp chí (2023) Trang: 896-910
Tạp chí: EGE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Septemer 22-24, 2023, IZMIR
Số tạp chí (2023) Trang: 121-133
Tạp chí: AICMES 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT SCIENTIFIC STUDIES, SEPTEMBER 8 - 10, 2023, KYRENIA - GIRNE
Số tạp chí (2023) Trang: 314-323
Tạp chí: CUMHURIYET 9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, AUGUST 30, 2023, AFYONKARAHISAR
Số tạp chí (2023) Trang: 321-330
Tạp chí: SELCUK 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES MAY 19 - 21, 2023, KONYA
Số tạp chí (2023) Trang: 901-924
Tạp chí: 1st INTERNATIONAL SILK ROAD CONFERENCE,26-27 May 2023, Nakhchivan State University, AZERBAIJAN
Số tạp chí (2023) Trang: 900-912
Tạp chí: The international conference on sustainable tourism development in the Southern region in the new context
Số tạp chí (2023) Trang: 259-277
Tạp chí: 1st BİLSEL INTERNATIONAL SUMELA SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, 22-23 JULY 2023, TRABZON, TURKEY
Số tạp chí (2023) Trang: 588-598
Tạp chí: BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, August 4-6, 2023, Ankara, Turkey
Số tạp chí (2023) Trang: 249-261
Tạp chí: IMCCS 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION SCIENCES, MAY 5 - 7, 2023, SIVAS
Số tạp chí (2023) Trang: 265-282
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: International Conference on Business and Finance (ICBF) 2023
Số tạp chí (2023) Trang: 564-572
Tạp chí: INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS,May 1-2, 2023, Istanbul, Turkey
Số tạp chí (2023) Trang: 49-66
Tạp chí: LATIN AMERICA 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, AUGUST 11 - 13, 2023, MEXICO CITY
Số tạp chí (2023) Trang: 502-514
Tạp chí: INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS February 8-9, 2023, Istanbul, Turkey
Số tạp chí (2023) Trang: 29(1-6)
Tạp chí: The 8th International Conference on Natural Products, Thailand, July 25-27 (2023) (
Số tạp chí (2023) Trang: 100-115
Tạp chí: 9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE January 20-22, 2023, Mardin, Turkey
Số tạp chí (2023) Trang: 77-83
Tạp chí: INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, January 15-16, 2023, Istanbul, Türkiye
Số tạp chí (2023) Trang: Pages 223–228
Tạp chí: ICIIT 2023: 2023 8th International Conference on Intelligent Information Technology Da Nang Vietnam February 24 - 26, 2023
Số tạp chí (2023) Trang: 232-257
Tạp chí: THE 1. BİLSEL INTERNATIONAL SUMELA SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS 22-23 JULY TRABZON/TURKEY
Số tạp chí (2023) Trang: 924-948
Tạp chí: 12. EUROASIA International Congress on Scientific Research and Recent Trends-XII November 29-30, 2023 Ankara, Turkey
Số tạp chí (2023) Trang: 890-920
Tạp chí: The 1st Bilsel International World Science and Research Congress-Istanbul
Số tạp chí (2023) Trang: 1788-1811
Tạp chí: The International Congress on Scientific Research, November 5-7, 2023, Cappadocia, Turkiye
Số tạp chí (2023) Trang: 262-277
Tạp chí: International Conference on Business and Finance (ICBF) 2023
Số tạp chí (2023) Trang: 268-276
Tạp chí: International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICCART)
Số tạp chí (2023) Trang: 133-137
Tạp chí: 6. INTERNATIONAL PIRI REIS CONFERENCE ON LINGUISTIC, HISTORY & GEOGRAPHY
Số tạp chí (2023) Trang: 1112-1126
Tạp chí: The 10th International Conference on Scientific Research
Số tạp chí (2023) Trang: 614-627
Tạp chí: The Fourth International Conference on Business, Economics & Finance
Số tạp chí (2023) Trang: 58-64
Tạp chí: 4th International Conference on Advanced Convergence Engineering (ICACE 2023),14-16/8
Số tạp chí (2023) Trang: 1-28
Tạp chí: 10. INTERNATIONAL SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS March 17-18, 2023, Sanliurfa, Turkiye


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...