Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2019
Số tạp chí 7(2019) Trang: 185-198
Tạp chí: Entrepreneurial Business and Economics Review
Số tạp chí 22(2019) Trang: 107-127
Tạp chí: Journal of Management Information and Decision Science
Số tạp chí 19-31_OA(2019) Trang: online publication
Tạp chí: Transactions of the Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers
Số tạp chí 3(2019) Trang: 70-83
Tạp chí: Asian Journal of Economics and Banking
Số tạp chí 59(2019) Trang: 223-253
Tạp chí: Australian Journal of Adult Learning
Số tạp chí 34(2019) Trang: 173-183
Tạp chí: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
Số tạp chí 991(2019) Trang: 769-778
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
Số tạp chí 31(2019) Trang: 926-944
Tạp chí: Flexible Services and Manufacturing Journal
Số tạp chí In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2019(2019) Trang: 391-402
Tạp chí: Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering
Số tạp chí 13(2019) Trang: 1-6
Tạp chí: International Journal of Energy and Environmental Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...