Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2019
Số tạp chí 04 (8)(2019) Trang: 5538-5550
Tạp chí: International Journal of Social Science & Economic Research
Số tạp chí 1(2019) Trang: 63-75
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Applied and Numerical Optimization
Số tạp chí 2019(2019) Trang: 1-21
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
Số tạp chí 2019(2019) Trang: 1-22
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Positivity
Số tạp chí 2019(2019) Trang: online first
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Applied Mathematics and Computing
Số tạp chí 99(2019) Trang: 095031 (1-19)
Tạp chí: Physical Review D
Số tạp chí 14(1)(2019) Trang: 050-061
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
Số tạp chí 17(1)(2019) Trang: 1 – 19
Tạp chí: Journal of Mathematical Applications
Số tạp chí Volume 31, Number 6,(2019) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Số tạp chí 4(2019) Trang: 8-15
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
Số tạp chí 04 (8)(2019) Trang: 5354-5369
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
Số tạp chí 03 (3)(2019) Trang: 67-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Education Research
Số tạp chí Vol.18, No.11(2019) Trang: 218-231
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
Số tạp chí 23(2019) Trang: 385–405
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Intelligent Data Analysis


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...