Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2012
Số tạp chí 75B(2012) Trang: 135-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí No.1 (2012)(2012) Trang: 19-24
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 2(2012) Trang: 96-102
Tạp chí: Nghiên cứu và phát triển
Số tạp chí 1(2012) Trang: 91
Tác giả: Võ Thị Gương
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 76(2012) Trang: 11
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 50(2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
Số tạp chí 1(2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 217
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 199
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 132
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 119
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 59(2012) Trang: 102
Tạp chí: Khoa học xã hội Việt Nam
Số tạp chí 2(2012) Trang: 12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Ngành Ong
Số tạp chí 4(2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
Số tạp chí 16(2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 412(2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
Số tạp chí 10(2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...