Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2012
Số tạp chí 192(2012) Trang: 38
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 197(2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 202(2012) Trang: 38
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 292(2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Số tạp chí 37(2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 34(2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 21(2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 28(2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
Số tạp chí 10(2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
Số tạp chí 10(2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
Số tạp chí 51(2012) Trang: 57
Tác giả: Trần Trung Tính
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 1(2012) Trang: 17
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và Học ngày nay
Số tạp chí 9(2012) Trang: 13
Tạp chí: Tạp chí Thương mại
Số tạp chí 212(2012) Trang: 44
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số tạp chí 13(2012) Trang: 47
Tạp chí: Tạp chí Phát triển và Hội nhập
Số tạp chí 213(2012) Trang: 150
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số tạp chí Số 5(2012) Trang: 24
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
Số tạp chí Số 5(2012) Trang: 20
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 34(2012) Trang: 51
Tạp chí: Nghiên cứu phát triển bền vững
Số tạp chí 16(2012) Trang: 3
Tạp chí: Tạp chí Phát triển và Hội nhập
Số tạp chí 1(2012) Trang: 69
Tác giả: Phạm Minh Đức
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...