Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2012
Số tạp chí 10(2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Số tạp chí 206(2012) Trang: 9
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 78(2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
Số tạp chí 5(2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 4(2012) Trang: 23
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 1(2012) Trang: 46
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 33
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 19
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 8(2012) Trang: 55
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 195(2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 10(2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Số tạp chí 13(2012) Trang: 31
Tác giả: Ngô Ngọc Hưng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 34(2012) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
Số tạp chí 197(2012) Trang: 57
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Số tạp chí 193(2012) Trang: 51
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...