Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2012) Trang: 30
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
1 (2012) Trang: 208
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 199
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 179
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Phòng chống rầy nâu …
1 (2011) Trang: 305
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
1 (2010) Trang: 35
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...