Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2012
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí: Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí: Water resources and wetlands, Tulcea (ROMANIA), 14-16 September 2012
Số tạp chí (2012) Trang: 73-83
Tạp chí: GI Zeitgeist 2012 , Munster, Germany, March 2012
Số tạp chí (2012) Trang: 251-256
Tạp chí: 10th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences from 10th to 13th July 2012, Florianópolis, SC, Brazil.
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí: Chemistry conference for young scientists 2012 - ChemCYS2012, Blankenberge, Belgium 1-2 March 2012
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí: Young Belgian Magnetic Resonance Scientist Symposium YBNMRS 2012 - Spa, Belgium 26-27 November 2012
Số tạp chí (2012) Trang: 415-420
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí: The Symposium of The current Status and Future Success Strategies of Korean Food Globalization,15 November, 2012, Korea
Số tạp chí 1(2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
Số tạp chí 2nd International Conference on Transportation Geotechnics (ICTG)(2012) Trang: 587-592
Tạp chí: Advances in Transportation Geotechnics II
Số tạp chí (2012) Trang: 3113-3118
Tạp chí: IEEE ECCE 12, North Carolina, USA, Sep. 2012.
Số tạp chí 978-1-4673-1128-1(2012) Trang: 1-6
Tạp chí: IEEE PEMWA, USA,Jul. 2012
Số tạp chí (2012) Trang: 1874-1879
Tạp chí: IEEE ISIE, Hangzhou, China, May 2012
Số tạp chí (2012) Trang: 85-86
Tạp chí: Proceeding of 14th International Summer Symposium, International Activities Committee, Nagoya, Japan
Số tạp chí Inforum 2012(2012) Trang: 343-354
Tạp chí: INForum - Simpósio de Informática
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: 19th Regional Symposium on Chemical Engineering
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: THE PROCEEDINGS OF ACDEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference. Can Tho University, 28- 29/8/2012


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...