Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2023
Số tạp chí 65(2023) Trang: 66-75
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí Số đặc biệt(2023) Trang: 474-476
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 229(2023) Trang: 356-364
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...