Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 121-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 32-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 7-15
Tải về
18(4) (2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
202(09) (2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
(2018) Trang: 145-148
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: The 3rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology in ASEAN (IPSFAB2016). Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. 7-8 September 2016
(2015) Trang: 13
Tạp chí: 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015
(2015) Trang: 169
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
2015 (2015) Trang: 158
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 147
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
(2014) Trang: 62
Tạp chí: The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...