Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 215(2013) Trang: 121
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số tạp chí 1(2013) Trang: 160
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
Số tạp chí 15(2013) Trang: 53
Tạp chí: Tạp chí ngân hàng
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 147
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
Số tạp chí 18(2013) Trang: 47
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Tạp chí ngân hàng
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
Số tạp chí 1(2012) Trang: 166
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
Số tạp chí 5(2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 76(2012) Trang: 11
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí (2012) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:  Phát triển kinh tế
Số tạp chí (2010) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:
Số tạp chí (2012) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:  Econonic Development
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...