Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 25(2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 104-116
Tải về
Số tạp chí 46(2016) Trang: 122-129
Tải về
Số tạp chí 03(2016) Trang: 38-48
Tải về
Số tạp chí 40(2015) Trang: 39-49
Tải về
Số tạp chí 38(2015) Trang: 59-66
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 84-91
Tải về
Số tạp chí 48(2017) Trang: 96-103
Tải về
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Số tạp chí Hipsher Scott A.(2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 1(2017) Trang: 150-162
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế
Số tạp chí Gjalt De Jong(2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
Số tạp chí 1(2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 09(2016) Trang: 119
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Công thương
Số tạp chí 17(2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
Số tạp chí 1(2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
Số tạp chí 1(2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...