Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
94 (2016) Trang: 63
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học Thương Mại

Mục tiêu của nghiên cứu là không chỉ phân tích các yếu tốảnh hưởng đến lòng tin của sinh viên khi mua sắm trực tuyến mà còn tìm hiểu về mối quan hệ giữa lòng tin và hành vi mua sắm trực tuyến. Với cỡ mẫu 343 sinh viên hệ chính quy của trườngĐại học Cần Thơ, đề tài ứng dụng các kỹ thuật nghiên cứu như: kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳngđịnh CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả cho thấy có 3 yếu tố chính tác động đến lòng tin của khách hàng trực tuyến, bao gồm sự tồn tại của cửa hàng trực tuyến, bảo đảm an toàn trong giao dịch và khuynh hướng tin tưởng của sinh viên. Kết quả cũng cho thấy rằnglòng tin cóảnh hưởng trực tiếpđến hành vi mua sắm trực tuyến vàảnh hưởng gián tiếp đến hành vimua sắm trực tuyến thông qua biến thái độ của người mua. Nghiên cứu còn đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng trực tuyến cũng như xây dựng lòng tin và thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến của sinh viên.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...