Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2015

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Determinants of entrepreneurial intentions - a case of economic students at School of Economics and Business Administration, Can Tho University

Từ khóa:

Ý định KSDN, sinh viên

Keywords:

Entrepreneurial intentions, students

ABSTRACT

The objective of this paper is to determine factors affecting on entrepreneurial intentions of economic students of School of Economics and Business AdministrationatCan Tho University. The research data was collected from 233 economic students (freshmen and sophomores) through convenience sampling method. By doing an exploratory study, we find that there are five factors influencing students’ entrepreneurial intention including: (1) Attitude and Self – efficacy, (2) Education and Opportunity, (3) Financial capital, (4) Subjective norm, and (5) Perceived behavioral control. The implications of this study are expected to contribute greatly to the improvement of start-up entrepreneurship education progam.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viênKhoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 233 sinh viên kinh tế (năm nhất và năm hai) thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Thực hiện một nghiên cứu khám phá chúng tôi tìm thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến ý định KSDN của sinh viên bao gồm: (1) Thái độ và tự hiệu quả, (2) Giáo dục và thời cơ khởi nghiệp, (3) Nguồn vốn, (4) Quy chuẩn chủ quan và (5) Nhận thức kiểm soát hành vi. Nghiên cứu mong muốn sẽ góp phần tích cực vào chương trình giáo dục khởi sự doanh nghiệp.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...