Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/05/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Studying abroad: factors contributing to the intentions of economics students at Can Tho University

Từ khóa:

Ý định du học, sinh viên Kinh tế, nhân tố ảnh hưởng

Keywords:

Economics students, factors, intentions of studying abroad

ABSTRACT

The study is aimed to investigate the factors that influence the intentions to study abroad of students in different majors of Economics in Can Tho University. Using a survey questionnaire and convenient sampling method, the research data was collected from a survey of 271 undergraduates sampled conveniently (from first year to fourth year) of 11 majors. Descriptive analyses and exploratory factor analyses were used. The results identified seven factors impacting on students’ intention to study abroad including: (1) cultural capital, (2) information capital, (3) achievement motivation, (4) perceived social pressures, (5) personal traits, (6) financial capital, and (7) interest in studying abroad. The implications of this study were expected to significantly contributing to the improvement of international education and cooperation programs in Can Tho University.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên các ngành Kinh tế thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 271 sinh viên (từ năm nhất đến năm thứ tư) thuộc 11 ngành thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá được sử dụng để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Kết quả cho thấy các nhóm nhân tố sau có ảnh hưởng đến ý định du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên các ngành Kinh tế, đó là: (1) Động lực văn hóa, (2) Nguồn lực thông tin, (3) Động cơ thành đạt, (4) Áp lực xã hội, (5) Đặc điểm cá nhân, (6) Nguồn lực tài chính và (7) Sự yêu thích du học. Nghiên cứu mong muốn sẽ góp phần tích cực vào các chương trình giáo dục và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ.

Trích dẫn: Phan Anh Tú và Trịnh Thúy Hằng, 2016. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 122-129.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...