Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
238 (2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu tác động của yếu tố khoảng cách đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Ứng dụng lý thuyết mô hình lực hấp dẫn với phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS) và ước lượng tác động ngẫu nhiên (Random Effect) cho dữ liệu thứ cấp gồm 17 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2015, kết quả thực chứng cho thấy khoảng cách văn hóa có tác động tích cực đến FDI, tuy nhiên khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Trong khi đó, tác động của khoảng cách thể chế và khoảng cách kinh tế đến FDI lại không có ý nghĩa thống kê. Hàm ý của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam. 

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...