Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2018) Trang: 93-97
Tạp chí: Kinh tế và dự báo

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá tác động của phong cách lãnh đạo (PCLĐ) và văn hóa tổ chức (VHTC) đến hiệu quả tài chính (HQTC) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Sóc Trăng. Bài viết sử dụng số liệu thu thập được từ một mẫu khảo sát gồm 200 đáp viên đang làm việc trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, PCLĐ gồm 6 nhóm tiêu chí (động lực thúc đẩy, kích thích trí tuệ, thưởng theo thành tích, quản lý ngoại lệ - tích cực, lãnh đạo thiếu trách nhiệm né tránh - thận trọng, lãnh đạo thiếu trách nhiệm trốn tránh) và VHTC gồm 3 nhóm tiêu chí (giá trị cốt lõi, sự đồng thuận, học hỏi tổ chức) có tác động thuận chiều đến HQTC của các DNNVV. Hàm ý của nghiên cứu này nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có thể cải thiện được HQTC thông qua PCLĐ và xây dựng một VHTC tốt hơn.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...