Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
98 (2017) Trang: 33-46
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế đối ngoại
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của việc đổi mới công nghệ đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia. Dựa trên số liệu từ dự án nghiên cứu Enterprise Surveys được thu thập bởi Ngân hàng Thế giới trong năm 2015 với đối tượng điều tra là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia, kết quả ước lượng của mô hình nhị phân Logistic cho thấy việc ứng dụng các yếu tố thuộc năng lực công nghệ có tác động tích cực đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo tại Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà quản trị hoạch định chiến lược xuất khẩu thích hợp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...