Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
22 (2020) Trang:
Tạp chí: Journal of Economics and Development

Purpose – The purpose of this paper is to estimate the impact of credit rationing on the amount of capital allocated to inputs used by rice farmers in the Mekong River Delta (MRD). Design/methodology/approach – Based on the literature review, the authors propose nine hypotheses on the determinants of access of rice farmers to credit and four hypotheses on the impact of credit rationing on the amount of capital allocated to inputs used by rice farmers in the MRD. Data were collected from 1,168 farmer households randomly selected out of ten provinces (city) in the MRD. Findings – Step 1 of PSM with Probit regression shows that land value, income, education, gender of household head and geographical distance to the nearest credit institution affect the degree of credit rationing facing rice farmers. Step 2 of PSM estimator identifies that the amount of capital allocated to inputs such as fertilizer and hired labour increases when credit rationing decreases while that allocated to seed and pesticide is not influenced by credit rationing because rice farmers use these inputs adamantly regardless of effectiveness. Originality/value – This paper sheds light on the impact of credit rationing on the amount of capital allocated to inputs used by rice farmers, which is largerly different from the main focus of the extant literature just on the determinants of credit rationing facing farmers in general and rice farmers in particular.

Các bài báo khác
21 (2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
7 (2020) Trang: 303-315
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
04 (2019) Trang: 183-199
Tạp chí: Research in Economics and Management
215 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Journal of Economic Development
1 (2013) Trang: 160
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL
1 (2013) Trang: 147
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 166
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
5 (2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:  Econonic Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...