Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
115 (2015) Trang: 42-53
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng

Bài viết sử dụng số liệu từ 118 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn 2008-2014 để kiểm định ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng (TDNH) và tín dụng thương mại (TDTM) đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Bằng phương pháp phân tích hiệu ứng cố định (fixed effect – FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (random effect – RE), bài viết ghi nhận mối quan hệ phi tuyến có dạng n giữa TDNH và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Bài viết cũng chỉ ra ảnh hưởng tích cực của TDTM nhưng không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ phi tuyến giữa TDTM và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp được khảo sát. Với kết quả tìm được, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp nông nghiệp bằng cách sử dụng hợp lý hai nguồn tín dụng nói trên, bên cạnh một số yếu tố có liên quan khác.

Các bài báo khác
21 (2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
7 (2020) Trang: 303-315
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
04 (2019) Trang: 183-199
Tạp chí: Research in Economics and Management
215 (2013) Trang: 121
Tạp chí: Journal of Economic Development
1 (2013) Trang: 160
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL
1 (2013) Trang: 147
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 166
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
5 (2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí:  Econonic Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...