Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2012
Số tạp chí Tập 10, số 7(2012) Trang: 1069-1077
Tạp chí: Khoa học và Phát Triển
Liên kết:

Bài viết tổng quan các nghiên cứu ở trong và ngoài nước về sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng. Nghiên cứu làm sáng tỏ nội hàm khái niệm, lợi ích và trở ngại của sản xuất nông nghiệp qua hợp đồng, đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng đã ký giữa các bên. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình thức tiêu thụ nông sản qua hợp đồng ở nước ta cũng có bản chất tương tự như sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng ở các nước khác, trong đó có 5 mô hình tổ chức thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng đã và đang tồn tại bao gồm mô hình tập trung, mô hình trang trại hạt nhân, mô hình đa thành phần, mô hình phi chính thức và mô hình trung gian. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố liên quan đến môi trường hoạt động của hợp đồng như thể chế thực thi hợp đồng còn yếu kém, sự kém ổn định về giá cả nông sản trên thị trường, lợi ích do hợp đồng mang lại chưa đủ ?hấp dẫn? và sức ép thị trường chưa đủ mạnh cũng có ảnh hưởng quan trọng đến việc thực thi hợp đồng tiêu thụ nông sản.

Các bài báo khác
Số tạp chí 75B(2012) Trang: 135-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí No.1 (2012)(2012) Trang: 19-24
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 2(2012) Trang: 96-102
Tạp chí: Nghiên cứu và phát triển
Số tạp chí 1(2012) Trang: 91
Tác giả: Võ Thị Gương
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 76(2012) Trang: 11
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 50(2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
Số tạp chí 1(2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 217
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 199
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 132
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 119
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 59(2012) Trang: 102
Tạp chí: Khoa học xã hội Việt Nam
Số tạp chí 2(2012) Trang: 12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Ngành Ong
Số tạp chí 4(2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
Số tạp chí 16(2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 412(2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
Số tạp chí 10(2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...