Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2022) Trang: 11
Tạp chí: Journal of Science and Technology in Civil Engineering, HUCE (NUCE)
32 (2020) Trang: 04020014-1 - 04020014-7
Tạp chí: Journal of Materials in Civil Engineering
(2016) Trang:
Tạp chí: Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016 (2016)
7 (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)
30 (2017) Trang: 04017294-1 - 04017294-9
Tạp chí: Journal of Materials in Civil Engineering
INSPEC Accession Number: 18133693 (2018) Trang: 438-441
Tạp chí: Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Information, Communication and Engineering IEEE-ICICE 2017 - Lam, Meen & Prior (Eds)
Volume-3, Issue-3 (2016) Trang: 137-140
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
102 (2016) Trang: 239-243
Tạp chí: Construction and Building Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...