Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
59 (2020) Trang: 274 – 277
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
(2015) Trang: 3177–3182
Tạp chí: the 16th ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, Sep. 13-17, Edinburg, UK
(2016) Trang: 1-9
Tạp chí: the 6th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, August 1-6, Greater Noida, India
(2017) Trang: 377-380
Tạp chí: 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Sep. 17 – 21, Seoul, Korea
(2017) Trang: 168-1 - 168-7
Tạp chí: the 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’17), April 2 – 4, Barcelona, Spain
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...