Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 168-1 - 168-7
Tạp chí: the 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’17), April 2 – 4, Barcelona, Spain

The paper presents the analysis of 3D particle shape on three-grain fractions of a calcareous sand based on the raw data of X-Ray computed tomography (X-Ray CT). The results show that the larger fraction size is found to have less spheres and rods, and more discs than the smaller one, and there is a significant difference in grain size obtained by 3D analysis and sieve analysis. The difference becomes greater in the larger fraction size, and 3D analysis gives smaller values of particle size than sieve analysis. This proves that particle shape is a very important factor influencing the grain size distribution of calcareous sand.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 3177–3182
Tạp chí: the 16th ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, Sep. 13-17, Edinburg, UK
(2016) Trang: 1-9
Tạp chí: the 6th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, August 1-6, Greater Noida, India
(2017) Trang: 377-380
Tạp chí: 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Sep. 17 – 21, Seoul, Korea
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...