Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (348) (2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật

Những giao dịch liên quan đến tài sản hình thành trong tương lai hiện đang diễn ra ngày một sôi động trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, những vấn đề pháp lý xoay quanh quy định tài sản hình thành trong tương lai đang nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia pháp lý. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến khái niệm về tài sản hình thành trong tương lai, phân loại tài sản hình thành trong tương lai và một số giao dịch phổ biến hiện nay về loại tài sản này.

Các bài báo khác
2 (2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
7 (2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...