Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 65-82
Tạp chí: Díké Journal

This study analyses the matrimonial property law in Vietnam during the French colonial period. From 1858 to 1954, France invaded Vietnam and applied similar regulations form their homeland to Vietnam. Vietnam has witnessed the term of the matrimonial property law form now onwards. Analysing and understanding the development of the matrimonial property law during French conquest is truly worth researching for Vietnam legal history. This research would be a great idea if it is compared between eastern family regulations and western family ones which were issued during French colonial time. Indeed, the best way to contribute for the improvement of matrimonial property law is to certainly understand its development process.

Các bài báo khác
2 (2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
7 (2014) Trang: 46-50
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...