Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về

ABSTRACT

An experiment was conducted to study the effect of different nitrogen fertilizer levels (30; 50 and 70 N kg/ha) on growth and biomass production of Paspalum atratum and Macroptilium lathyroides. For Macroptilium, different nitrogen fertilizer levels did not affect on growth rate, plant height, fresh and dry biomass production. However, there was a trend to increase biomass yield of Macroptilium on treatment of 50 kg N/ha as compared to the others. For Paspalum, growth rate and plant height at 60 days after planting were affected by nitrogen levels. The highest value was found in treatment of 50kg N/ha as compared to treatment 30 and 70 kg N/ha. Fresh and dry biomass production of the treatment of 50 kg N/ha were slightly higher than those of 30 and 70 kg N/ha, although there was no significant difference among treatments. Different levels of fertilizers did not affect the composition of protein, NDF, ADF and organic matter digestibility of two feed plants. It is suggested that using 50 kg N/ha can give high biomass production for both Paspalum and Macroptilium.

Keywords: biomass, feed plants,  fertilizer, growth rate

Title:  Effect of Different Nitrogen Fertilizer Levels on Growth Rate and Biomass Production of Paspalum Atratum and Macroptilium Lathyroides Planted in Cantho 

TóM TắT

Đề tài tiến hành thử nghiệm ảnh hưởng của các mức độ phân bón 30 (NT30N), 50 (NTN50) và 70 kg N/ha (NTN70) lên đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ Paspalum atratum và đậu Macroptilium lathyroides. Đối với đậu Macroptilium, mức độ phân bón không ảnh hưởng lên tốc độ phát triển chồi, chiều cao cây, độ cao thảm, năng suất chất xanh và năng suất chất khô, tuy nhiên có khuynh hướng gia tăng ở NTN50 so với các nghiệm thức còn lại. Đối với cỏ Paspalum, chiều cao cây lúc 60 ngày tuổi ở NTN50 tốt hơn có ý nghĩa so với các NTN30 và NTN70.  Các chỉ tiêu năng suất chất xanh, chất khô và tốc độ tái sinh ở NTN50 có khuynh hướng tốt hơn các nghiệm thức còn lại. Mức độ phân bón không ảnh hưởng lên hàm lượng vật chất khô, protein thô, NDF, ADF và mức tiêu hóa chất hữu cơ của cả hai giống cây trồng. Mức độ phân bón 50 kgN/ha cho kết quả tốt trên cỏ Paspalum và đậu Macroptilium.

Từ khoá: cây thức ăn gia súc, phân bón, năng suất, sinh trưởng, thành phần hóa học

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...