Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Liên kết:

Chất lượng thit heo tươi tại thành phố Bến Tre được đánh giá dựa trên phân tích các chỉ  tiêu vi sinh của  110 mẫu trong đó có  78 mẫu thịt heo tươi tại lò mổ heo A và sạp kinh doanh thịt heo ở chợ, 21 mẫu phết sàn giết mổ, sàn pha lóc và  thớt, 8 mẫu nước hồ sử dụng trong lò mổ và 3 mẫu nước máy đã được khảo sát. Các chỉ tiêu vi sinh được khảo sát  bao gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureusSalmonella spp bằng phương pháp nuôi cấy thường quy và được đánh giá theo TCVN 7046:2009 về Thịt tươi.

Kết quả thu được cho thấy, tỉ lệ  mẫu thịt heo tươi tại lò mổ ở thành phố Bến Tre bị nhiễm  vi khuẩn hiếu khí (VKHK) là 100%,  Coliforms 100%,  Escherichia coli 54,17%, Staphylococcus aureus 58,33% và Salmonella spp 8,33%.  Mẫu thịt heo lấy tại chợ lúc 7 giờ có tỉ lệ nhiễm VKHK, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureusSalmonella spp lần lượt là 100%, 100%, 77,78%, 83,33%, và 16,67%. Mẫu thịt bán tại chợ lúc 11 giờ có tỉ lệ nhiễm các chỉ tiêu như trên lần lượt là 100%, 100%, 100%, 94,44% và 22,22%.  Số lượng các vi khuẩn  nói trên ở các mẫu khảo sát vượt quá quy định của  tiêu chuẩn chất lượng về thịt heo tươi. Kết quả khảo sát mức độ vấy nhiễm vi khuẩn  ở nguồn nước, sàn giết mổ  và bàn pha lóc thịt đã gơi ý sự cần  thiết kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các điều kiện vệ sinh môi trường ở lò giết mổ và chợ bán thịt heo.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...