Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 758-763
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Liên kết:

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ba mô hình xử lý nước thải từ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm: mô hình 1: nước thải -biogas - ao sinh học - kênh rạch; mô hình 2: nước thải - hầm lắng - mương vườn - kênh rạch và mô hình 3: nước thải -hầm lắng - biogas - kênh rạch. Các thông số được sử dụng để đánh giá chất lượng nước thải: nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), chất rắn lơ lửng (SS), nitơ tổng số, phospho tổng số và Coliforms tổng số. Kết quả cho thấy mô hình I xử lý bằng hầm biogas kết hợp với ao sinh học có hiệu quả xử lý cao hơn và đạt tiêu chuẩn nước thải loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT (ngoại trừ phospho tổng số và Coliforms tổng số).

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...