Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 6-2015 (2015) Trang: 78-83
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Một thí nghiệm được thực hiện tại hai trại chăn nuôi heo công nghiệp ở Sóc Trăng để đánh giá chất lượng nước thải sau khi đi qua hầm ủ biogas bằng túi nhựa HDPE (Hight Density Polyethylene), ao sinh học và ao cá. Các thông số đo đạc gồm có BOD5, COD, nitrogen tổng số, phospho tổng số và coliform tổng số. Kết quả cho thấy nhiệt độ và độ pH đã thay đổi với xu hướng không đáng kể. Sau khi đi qua ao cá, các thông số sinh học  nước của trại heo đầu tiên và thứ hai như sau: COD là 22,01% và 26,83%; BOD5 đạt được ở 44,44% và 48,26%; nitơ tổng số là 85,44% và 85,71%; phốt pho tổng số giảm ở 58,73% và 62,07%, coliform tổng số đi xuống 98,56% và 99,76%.

Mô hình này có hiệu quả và đáp ứng các quy định kỹ thuật của quốc gia về xử lý nước thải chăn nuôi gia súc (QCVN 01-79:2011 / Bộ NN & PTNT) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoại trừ Coliform tổng số.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...