Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 01(2015) Trang: 19-26
Tải về
Số tạp chí 37(2015) Trang: 42-50
Tải về
Số tạp chí 39(2015) Trang: 48-56
Tải về
Số tạp chí Vol. 14 No. 10(2016) Trang: 467-472
Tạp chí: International Journal of Computer Science and Information Security
Số tạp chí DOI: 10.1109/RADIO.2016.7772031(2016) Trang:
Tạp chí: IEEE Xplore
Số tạp chí (2016) Trang: 24-31
Tạp chí: A connected ocean: new approaches, new technologies, new challenges for knowledge of ocean processes (ACO 2016), 11-13 Oct 2016, Brest city, France
Số tạp chí Volume 3, Issue 8(2016) Trang:
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí 165(2016) Trang: 380-394
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
Số tạp chí (2015) Trang: 75-78
Tạp chí: Hội thảo Khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2015, Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, 18/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 63-68
Tạp chí: Hội thảo Khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2015, Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, 18/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 494-501
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Học viện Bưu chính Viễn thông, 10-11/12/2015
Số tạp chí 1(2013) Trang: 23
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...