Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 42-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/12/2014

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Design and implementation of an FPGA-based hand-tracking game controller

Từ khóa:

Altera DE2-115, FPGA, hệ thống nhúng, theo dõi bàn tay, xử lý ảnh

Keywords:

Altera DE2-115, embedded systems, FPGA, hand-tracking, image processing

ABSTRACT

In recent years, embedded system is an outstanding option to carry out almost all of natural interactive control applications. Besides, it is a contemporary trend towards utilizing natural user interfaces such as head or hand gesture interaction, etc. Existing software solutions; however, still show weak points in processing speed, especially in real-time applications. Therefore, this research proposed a hardware solution by implementing an embedded system on FPGA. This embedded system was built on Altera’s DE2-115 board with input from a 5-Mega pixel camera, which was able to recognize and track hand movement to handle a computer game simultaneously. Preliminary results encourage further research on FPGA-based embedded systems for smart interaction applications.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, các ứng dụng sử dụng phương pháp điều khiển giao diện tự nhiên như thông qua cử động của đầu, tay... đang là một xu thế. Tuy nhiên, các giải pháp phần mềm cho việc điều khiển trên hiện tại vẫn còn hạn chế về tốc độ xử lý, đặc biệt là trong các ứng dụng thời gian thực. Từ đó, trên cơ sở thực hiện hệ thống nhúng trên nền FPGA, nghiên cứu này đề xuất một giải pháp phần cứng cho vấn đề đã nêu. Hệ thống được thực hiện sử dụng board Altera DE2-115 và một camera có độ phân giải 5 Mega pixel cho phép phát hiện và bám theo sự di chuyển của bàn tay người để điều khiển một trò chơi một cách tức thời. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển các ứng dụng nhúng tương tác thông minh trên nền FPGA.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 19-26
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 48-56
Tải về
(2022) Trang:
Tạp chí: The 2022 5th International Conference on Electronics, Communi- cations and Control Engineering (ICECC 2022)
(2022) Trang:
Tạp chí: In The 2022 5th International Conference on Elec- tronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2022)
(2022) Trang: 275-281
Tạp chí: The 10th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2022)
(2022) Trang: 163-168
Tạp chí: The 10th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2022)
VOL. 17 (2022) Trang: 640-644
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
(2021) Trang: 1-8
Tạp chí: The Second International Conference on Emerging Electrical Energy, Electronics and Computing Technologies 2020 (ICE4CT 2020)
Vol. 12 (2021) Trang: 139-145
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
(2020) Trang: 178-187
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam
10 (2020) Trang: 37-51
Tạp chí: International Journal of Knowledge-Based Organizations (IJKBO)
1 (2020) Trang: 74-78
Tạp chí: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications
1 (2020) Trang: 253-257
Tạp chí: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications
Vol. 15, No. 4, (2020) Trang: 372-378
Tạp chí: Journal of Communications
1 (2020) Trang: 43-48
Tạp chí: Proceedings of the 3rd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering
(2019) Trang: 210-214
Tạp chí: 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2019)
(2019) Trang: 92-97
Tạp chí: 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2019)
Vol. 14 No. 10 (2016) Trang: 467-472
Tạp chí: International Journal of Computer Science and Information Security
(2016) Trang: 24-31
Tạp chí: A connected ocean: new approaches, new technologies, new challenges for knowledge of ocean processes (ACO 2016), 11-13 Oct 2016, Brest city, France
Volume 3, Issue 8 (2016) Trang:
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
(2015) Trang: 75-78
Tạp chí: Hội thảo Khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2015, Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, 18/12/2015
(2015) Trang: 63-68
Tạp chí: Hội thảo Khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2015, Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, 18/12/2015
(2015) Trang: 494-501
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Học viện Bưu chính Viễn thông, 10-11/12/2015
1 (2013) Trang: 23
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...