Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2016
Số tạp chí January 2016-(2016) Trang: 107-113
Tạp chí: DEPISA
Số tạp chí 4(2016) Trang: 179-191
Tạp chí: the 4th Asian Conference on Plant growth Promoting Rhizobacteria and other microbials, Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015
Số tạp chí 01(2016) Trang: 307-320
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế công tác xã hộ với gia đình và trẻ em
Số tạp chí (2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
Số tạp chí (2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 238-242
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
Số tạp chí (2016) Trang: 231-237
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
Số tạp chí (2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
Số tạp chí Proceedings-2016(2016) Trang: 344-349
Tạp chí: IEEE- International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
Số tạp chí (2016) Trang: 408-410
Tạp chí: The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress: FAVA 2016
Số tạp chí Proceedings(2016) Trang: 769-774
Tạp chí: The 31st International Congress on High Speed Imaging and Photonics
Số tạp chí Monograph 4, ISBN 978-0-9923846-3-0(2016) Trang: 152-155
Tạp chí: Depisa
Số tạp chí Proceedings-2106(2016) Trang: 1319-1323
Tạp chí: IEEE- International Conference on Image Processing (ICIP)
Số tạp chí (2016) Trang: 380-384
Tạp chí: The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, Collaboration of Asian Veterinarians in the One Health Concept, 6-9 Sepember, Nong Lam University, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Số tạp chí (2016) Trang: 99-103
Tạp chí: 1st International Conference on Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) July 26-29, 2016 Ambassador Hotel, Thailand
Số tạp chí (2016) Trang: 1112-1117
Tạp chí: 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 121 - 126
Tạp chí: Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on
Số tạp chí (2016) Trang: 24-36
Tạp chí: ASIA PACIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC DYNAMICS 2, INTERNATIONAL UNIVERSITY, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY, 01–02 DECEMBER 2016
Số tạp chí (2016) Trang: 289-294
Tạp chí: 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing – Decoupling Growth from Resource Use
Số tạp chí (2016) Trang: 174-191
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joing AEC and TPP
Số tạp chí (2016) Trang: 104-113
Tạp chí: 9th Vietnamese- Hungarian International Conference, Tra Vinh University, 22/9/2016
Số tạp chí (2016) Trang:
Tạp chí: The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016)
Số tạp chí (2016) Trang: 373-376
Tạp chí: The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development
Số tạp chí (2016) Trang: 142-147
Tạp chí: 10th International Symposium on Lowland Technologyh
Số tạp chí (2016) Trang: 150-161
Tạp chí: Research for Developing Sustainable Agriculture- Tra Vinh- 22/9/2016

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...