Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 29(2013) Trang: 1-7
Tải về
Số tạp chí 32(2014) Trang: 35-41
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 49-57
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 64-71
Tải về
Số tạp chí 34(2014) Trang: 66-73
Tải về
Số tạp chí Công nghệ TT 2013(2013) Trang: 80-90
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 9-16
Tải về
Số tạp chí Công nghệ TT 2015(2015) Trang: 98-104
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tải về
Số tạp chí CPE 2017(2017) Trang: 1-16
Tạp chí: Concurrency and Computation: Practice and Experience
Số tạp chí 31(2017) Trang: 67-93
Tạp chí: The LNCS Journal Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí (2015) Trang: 277-285
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2015, ĐHCN Hà Nội, 7/2015
Số tạp chí (2016) Trang: 20-39
Tạp chí: The annual International Conference on Future Data and Security Engineering
Số tạp chí (2016) Trang: 714-721
Tạp chí: The IEEE Intl Conf. on Cloud and Big Data Computing 2016, Toulouse, France, 7/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 200-208
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 871-879
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016
Số tạp chí (2016) Trang: 538-544
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR, ĐH. Cần Thơ, 8/2016
Số tạp chí (2015) Trang: 32-45
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 23-25, 2015
Số tạp chí XVIII(2015) Trang: 147-165
Tạp chí: Transactions on Computational Collective Intelligence
Số tạp chí (2015) Trang: 255-266
Tạp chí: International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications
Số tạp chí (2015) Trang: 231-241
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications
Số tạp chí Vol.2(1)(2015) Trang: 3-12
Tạp chí: Vietnam Journal of Computer Science
Số tạp chí (2014) Trang: 285-296
Tạp chí: NAFOSTED Conference on Information and Computer Science
Số tạp chí (2014) Trang: 25-34
Tạp chí: Advanced Approaches to Intelligent Information and Database Systems
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHĐL Số chuyên đề: Công nghệ Thông tin
Số tạp chí 1(2013) Trang: 210
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2012) Trang: 427
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: Các hệ thống hỗ trợ quyết định
Số tạp chí 1(2012) Trang: 563
Tạp chí: Các hệ thống hỗ trợ quyết định
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: Công nghệ thông tin
Số tạp chí 1(2011) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: FAIR
Số tạp chí 1(2011) Trang: 41
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH &ĐT
Số tạp chí (2010) Trang:
Tạp chí:
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Data Mining
Số tạp chí (2009) Trang:
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí:
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: International Conference Research, Innovation and Vision for the Future
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Số tạp chí (2009) Trang:
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí:
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nounelles Technilogies de l’Information RNTI
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nounelles Technilogies de l’Information RNTI
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: 6th International Conference on Machine Learning and Applications
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nouvelles Technologies de l’Information (RNTI)
Số tạp chí (2009) Trang:
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí:
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nounelles Technilogies de l’Information RNTI
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Revue des Nounelles Technilogies de l’Information RNTI
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2009
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...