Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
44 (2014) Trang: 50-57
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hàm lượng, hút thu NPK và đánh giá khả năng cung cấp NPK cho cây đậu xanh trên 3 loại đất. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) trên ba loại đất (đất đỏ, đất xám và đất phù sa) được thực hiện ở nhà lưới khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng - Đại học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng dưỡng chất trong trái đậu bắp khi bón đủ NPK trên ba loại đất được sắp xếp theo thứ tự đất đỏ (1,60; 0,48; 3,08%), đất xám (1,63; 0,42; 3,25%) và đất phù sa (1,75; 0,52; 3,34%). Năng suất trái đậu bắp ở nghiệm thức bón đủ NPK trên đất đỏ, đất xám và đất phù sa được xếp theo thứ tự là 4,09; 4,02 và 7,46 g/chậu. Cùng với năng suất trái đạt được trên ba loại đất này, lượng dưỡng chất trên chậu mà cây đậu bắp lấy đi trên ba loại đất (208 - 309 mgN, 49 - 133 mgP2O5 và 745 - 957 mgK2O). Dựa trên sự đáp ứng năng suất trái của đậu bắp trên các nghiệm thức bón khuyết dưỡng chất cho thấy không bón đạm đưa đến năng suất thấp trên cả ba loại đất. Ngoài ra, không bón đạm đưa đến sự hút thu đạm thấp trong khi không bón lân đất vẫn cung cấp đủ nhu cầu lân trong một vụ trồng này trên cả ba loại đất. Tuy nhiên, không bón kali dẫn đến hút thu kali thấp trên đất xám.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...