Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
44 (2014) Trang: 48-52
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của biện pháp bón thấm urê lên sự phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa. Thí nghiệm được bố trí trên thẩm kế theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm 3 nghiệm thức: i. Bón khi ngập liên tục (FA); ii. Bón thấm urê (PA1) và iii. Bón thấm urê và tái ngập sau một ngày (PA2), với bốn lặp lại tại khu thực nghiệm Đại học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy so với bón đạm trong điều kiện ngập nước thường xuyên, biện pháp bón thấm urê khi đất ?nứt chân chim? sau 1 ngày cho nước vào ruộng đã làm giảm 63% lượng phát thải khi? CH4 nhưng lại làm tăng 11% lượng phát thải khí N2O qua 3 đợt bón phân urê, biện pháp này cũng giúp tăng năng suất lúa (1,9 tấn/ha). Biện pháp bo?n thâ?m urê này áp dụng cho 3 đợt bón phân đã làm giảm 0,89 kg CO2 tương đương/ha so với bón đạm trong điều kiện ngập nước.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...