Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 69-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/04/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Top quark forward - backward asymmetry from the 331 model

Từ khóa:

Bất đối xứng tiến - lùi, mô hình 3-3-1, top quark

Keywords:

Forward - backward asymmetry, 331 model,  top quark

ABSTRACT

The forward-backward asymmetry AFB in top quark pair production is probably related to the contribution of new particles. The results from Tevatron?s forward-backward asymmetry in top quark pair production deviate from the standard model prediction at the level of 2 sigma, which motivates the application of alternative models to introduce new states. However, as the standard model predictions for the total cross section  and invariant mass distribution Mtt for this process are in good agreement with experiments, any alternative model must reproduce these predictions. These models can be classified into two categories: One introduces the s-channel exchange of new vector bosons with chiral couplings to the light quarks and to the top quark; the other relies on the t-channel exchange of particles with large flavor-violating couplings in the quark sector. In this work we employ the minimal version of the  model (3-3-1 model) to introduces both s- and t-channel nonstandard contributions for the top quark pair production in proton antiproton collisions. The result reinforces the role of the 3-3-1 model for any new physics effect.

TóM TắT

Bất đối xứng tiến - lùi của top quark được dự đoán có liên quan đến sự đóng góp của các hạt mới. Kết quả tại Tevatron về tính toán bất đối xứng tiến lùi thì có hơn  độ lệch chuẩn so với từ dự đoán của mô hình chuẩn và đó là lý do thúc đẩy việc áp dụng các mô hình mở rộng vào các hiện tượng vật lý mới. Tuy nhiên, như các dự đoán của mô hình chuẩn cho tiết diện toàn phần  và sự bất biến trong phân bố của khối lượng Mtt cho quá trình này là phù hợp tốt với thực nghiệm, do đó bất kỳ một mô hình mở rộng nào cũng phải thỏa mãn yêu cầu này. Trong mô hình chuẩn mở rộng có sự đóng góp của Z' boson ở cả hai kênh: một dựa vào sự trao đổi vector boson mới với tương tác chiral để nối các quark u, d và quark top ở kênh s, và một dựa trên sự thay đổi của các hạt vị lớn với vi phạm khớp nối ở kênh t. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng mô hình 3-3-1 tối thiểu để xét cả hai đóng góp trên trong va chạm proton - phản proton. Kết quả này sẽ củng cố vai trò của mô hình 3-3-1 cho các hiệu ứng vật lý mới mà vật lý hạt sẽ gặp phải trong tương lai gần [2].

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...