Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 77-87
Tác giả: Nguyễn Bá Duy
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/11/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Studying on the Interferometry SAR (InSAR) technique for Digital Elevation Model (DEM) generation using Open source Software NEST and SNAPHU

Từ khóa:

Radar giao thoa, Phần mềm mã nguồn mở, Mô hình số độ cao, NEST, SNAPHU

Keywords:

InSAR, Open source software, DEM, NEST, SNAPHU

ABSTRACT

This paper conducted research on current state of application of open source softwares NEST and SNAPHU for DEM generation from InSAR pair images. Experimental results showed that the open source softwares have suitable functionalities for DEM generation with high relative accuracy. However, they do have some limitations in processing speed (for the case of NEST), interfaces and operating system problems (for the case of SNAPHU).

TÓM TẮT

Bài báo giới thiệu khả năng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở (phần mềm hoàn toàn miễn phí) NEST và SNAPHU trong thành lập DEM từ dữ liệu ảnh radar giao thoa ERS1/2. Kết quả xử lý cho thấy, hai phần mềm mã nguồn mở NEST và SNAPHU cung cấp đầy đủ các chức năng để xử lý cặp ảnh radar giao thoa, sản phẩm DEM được thành lập với độ chính xác đạt yêu cầu. Mặc dù vậy, chúng cũng có những hạn chế nhất định về tốc độ xử lý (phần mềm NEST), giao diện và hệ điều hành (phần mềm SNAPHU).

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 42-48
Tác giả: Nguyễn Bá Duy
Số 34 (2014) Trang: 54-65
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...