Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 42-48
Tác giả: Nguyễn Bá Duy

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/04/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Improved SAR image interpretation using Four-Component Scattering Power Decomposition Algorithm with Rotation of Coherency Matrix

Từ khóa:

Kỹ thuật phân tách năng lượng tán xạ, giải đoán ảnh SAR, ma trận hiệp phương sai, kỹ thuật phân tách 4 thành phần

Keywords:

Scattering power decomposition, sar image interpretation, coherency matrix, four-component decomposition

ABSTRACT

Decomposition techniques based on the basis scattering matrix S,  ; S can be decomposed into coherency matrix (coherent) or covariance matrix (incoherent) (Cloude & Pottier, 1996), (Freeman & Durden, 1998). This paper presents methods enhance the ability to distinguish the natural objects with man-made objects using rotation techniques covariance matrix (Yamaguchi et al., 2011). Based on ALOS PALSAR full polarization data, the experimental results showed good separation between natural targets and man-madestructures, in urban area double-bounce scattering component increases from 6,25% to 36,89%, volume scattering component decreased from 84,61% to 32,53%; in areas with bare land and forest, volume scattering components decline significantly transferred to double-bounce scattering (bare land and forest) and surface scattering (bare land). With the experimental results, this algorithm describes the physical charactiristics of back-scattering phenomena of the natural and artificial objects.

TóM TắT

Kỹ thuật phân tách dựa trên việc phân tách tán xạ ngược tổng hợp thành một nhóm các tán xạ ngược thành phần. Nhóm tán xạ ngược này được phân loại dựa trên cơ sở phân tích ma trận tán xạ cơ sở S2x2, ; S có thể được phân tích thành ma trận kết hợp (Cloude & Pottier, 1996),(Freeman & Durden, 1998), hoặc ma trận hiệp phương sai (Yamaguchi vcs, 2005). Kỹ thuật phân tích S thành ma trận kết hợp có khả năng phân biệt tốt các đối tượng tự nhiên, trong khi đó kỹ thuật phân tích S thành ma trận hiệp phương sai lại có khả năng phân biệt tốt các đối tượng nhân tạo do được bổ sung thêm thành phần tán xạ xoáy ốc(Touzi & Charbonneau, 2002). Bài báo này trình bày về phương pháp nâng cao khả năng phân biệt các đối tượng tự nhiên với các đối tượng nhân tạo sử dụng kỹ thuật xoay ma trận hiệp phương sai (Yamaguch vcs, 2011), đồng thời qua đó kiểm chứng khả năng ứng dụng kỹ thuật phân tách 4 thành phần với xoay ma trận hiệp phương sai vào một vùng cụ thể (khu vực bang Uttarakhand, ấn độ). Phần thực nghiệm sử dụng ảnh ALOS PALSAR phân cực toàn phần, kết quả thực nghiệm cho thấy có sự tách biệt tốt giữa các đối tượng tự nhiên và đối tượng nhân tạo, cụ thể, tại khu vực đô thị, tán xạ nhị diện tăng từ 6,25% lên 36,89%, tán xạ khối giảm từ 84,61 % xuống còn 32,53 %; tại khu vực rừng lẫn với đất trống, tán xạ khối có sự suy giảm đáng kể do chuyển sang thành tán xạ nhị diện (đất trống ? rừng) và tán xạ bề mặt (đất trống). Với kết quả thực nghiệm này, kỹ thuật xoay ma trận hiệp phương sai đã phản ảnh rõ bản chất vật lý (mức độ của các tán xạ thành phần) của các đối tượng tự nhiên và nhân tạo, giúp cho công việc giải đoán ảnh dễ dàng hơn.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 54-65
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 77-87
Tác giả: Nguyễn Bá Duy
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...