Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 54-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

The Use of GIS technology for fire emergency response support system: A case study of the Cau Giay, Thanh Xuan & Dong Da Districts

Từ khóa:

GIS, Phòng cháy chữa cháy, Đô thị

Keywords:

GIS, Fire Emergency Response System, Urban

ABSTRACT

This paper establishes a GIS (Geographic Information System) based fire emergency response services where Department of Fire Prevention and Fire Fighting (DFPFF) can identify the optimal route from its location to any fire incident.. Using query functions, location of fire incidents and timely intervention estimation were modeled based on several of input parameters which are the travel distance, the travel time, the slope of the roads, the delays in travel time. In addition to the analysis of those parameters to timely respond to urban fire emergency services, DFPFF could also perform the analysis on the number and spatial distribution of fire hydrants.

TóM TắT

Bài báo giới thiệu khả năng ứng dụng của công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp nhanh nhằm phụ vụ công tác chữa cháy khẩn cấp khu vực đô thị cho cơ quan Phòng cháy chữa cháy (PCCC) như việc xác định các tuyến đường tối ưu từ vị trí của Trụ sở cơ quan PCCC tới vị trí có sự cố cháy nổ. Với việc sử dụng chức năng truy vấn (query), vị trí xảy ra cháy nổ và việc xác định các tuyến đường tối ưu được mô hình hóa dựa trên khoảng cách, thời gian, độ dốc của đường bộ và sự chậm trễ trong thời gian di chuyển. Ngoài việc sử dụng những phép phân tích không gian và thuộc tính này để kịp thời đáp ứng công tác chữa cháy khẩn cấp, cơ quan PCCC còn có thể thực hiện phân tích về số lượng và phân bố không gian của khu vực lấy nước chữa cháy (Trụ nước chữa cháy, hệ thống thủy văn).

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 42-48
Tác giả: Nguyễn Bá Duy
Số 36 (2015) Trang: 77-87
Tác giả: Nguyễn Bá Duy
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...