Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2013) Trang: 124-133
Tạp chí: Tuyển Tập Nghiên cứu biển
Liên kết:

Polysaccharide ly trích từ rong mơ S. mcclurei bằng các dung môi khác nhau như nước cât 100oC, hydrochloric axit (HCl) 0,1N và ethanol 90%. Hỗn hợp polysaccharide được phân tích một số thành phần hóa học cơ bản, hoạt tính khử gốc tự do DPPH? và khả năng tạo chelate với Fe+2 để đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của các hỗn hợp polysaccharide. Kết quả cho thấy, hàm
lượng polysaccharide ly trích bằng HCl 0,1N là cao nhất (35,1 ± 1,7%), và thấp nhất khi ly trích bằng ethanol 90% (4,9 ± 0,2%). Hàm lượng protein và phospho  của ba hỗn hợp tương đối thấp, trong khi hàm lượng carbohydrate rât cao (47,6 ± 0,7%, dung môi HCl 0,1N). Hàm lượng đường L-fucose cao nhất trong hỗn hợp polysaccharide ly trích bằng nước cất  100oC (10,7 ± 0,6%), thấp nhất với HCl 0,1N (8,9 ± 0,1%). Hàm lượng phlorotannin dao động từ 0,40 - 0,53% và không có sự khác biệt giữa các hỗn hợp (p> 0,05). Hoạtt tính khử gốc oxy hóa DPPH? và hoạt tính tạo phức vơi Fe+2 gia tăng tỉ lệ thuận với hàm lượ ng của polysaccharide. Vì vậy, hỗn hợp polysaccharide ly trích từ rong mơ S. mcclurei có thể được coi là một trong những nguồn hợp chất chống oxy hóa trong tự nhiên.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-111
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 153-165
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 183-191
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 69-76
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 71-80
Tải về
(2014) Trang: 24
Tạp chí: Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 42
Tạp chí: Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 202
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW Marriot Hotel-Surabaya-Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...