Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 75-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

The Problem to  find the maximum and minimum values in mathematical textbooks Grade 10: towards the perspective of Anthropological theory

Từ khóa:

Giá trị lớn nhất ? giá trị nhỏ nhất, bài toán Min ? Max, Nhân học

Keywords:

Maximum value - minimum value, Min ? Max problem, Anthropological theory

ABSTRACT

The Problem to find the maximum and minimum values (Min - Max  problems) that we would like  to mention here is to find the maximum and minimum values of the algebraic expressions or functions in the mathematical textbooks Grade 10. In this article, we will use the tools of the Anthropological theory to analyze the Problem. Therefore, the objectives of the article are to show the characteristics of the Min - Max problems in the mathematical textbooks Grade 10 and to clarify the techniques used to solve the Problem. From the analysis results, we will offer some general comments about this Problem.

TóM TắT

Bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (bài toán Min ? Max) mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là bài toán tìm giá trị lớn nhất ? giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số hay hàm số trong chương trình toán 10 hiện hành. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ dùng các công cụ của lý thuyết Nhân học để phân tích bài toán trên. Do đó, mục tiêu của bài viết là: chỉ ra các đặc trưng của bài toán Min ? Max trong chương trình toán 10; làm rõ các kỹ thuật được dùng để giải bài toán trên. Từ kết quả phân tích, chúng tôi đưa ra một số nhận định chung về bài toán này.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...