Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55(5E34) (2017) Trang: 315-320
Tạp chí: Tạp chí Hóa học
Liên kết:

The core structure 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxylate has been successfully synthesized via a one pot Stobbe condensation/cyclization reaction sequence starting from pyridine-2-carbaldehyde in the presence of such a strong base as potassium tert-butylate. From this core structure, a new derivative benzoyloxiran-4H-quinolizin-4-one was effectively prepared. The structure of this new compound was fully determined based on MS, 1H-NMR, 13C‑NMR, COSY, DEPT, HMBC and HSQC spectrometry methods. Bioactivity evaluation results showed that the prepared derivative possessed moderate activity against H1N1 virus but as good cytotoxicity as the positive control Tamixifen toward the MCF-7 cell lines.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...