Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 18-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/12/2014

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Isolating and screening strongly active yeast strains from local alcoholic fermentation starters

Từ khóa:

Nấm men, phân lập, lên men rượu, Saccharomyces cerevisiae, rượu gạo

Keywords:

Yeast, isolation, fermentation, Saccharomyces cerevisiae, rice alcohol

ABSTRACT

With the purpose of screening yeast for improving fermentation performance and quality of rice alcohol products, the study was carried out based on the investigation of six kinds of local fermentation starters (men), namely Hoang Anh, Hai Anh Quang, Nang Thom, Nang Huong, Nep Thom, and Thuoc Bac Ha Noi. The isolated yeast strains of strong activity were selected for further investigation. As results, 17 isolates were collected from the local fermentation starters including HA1, HA2, HA3, HAQ1, HAQ2, HAQ3, NT1, NT2, NT3, NG1, NG2, NG3, NH1, NH2, TB1, TB2, and TB3. Among those, NT3 and NH2 are potential isolates for fermentation.

TÓM TẮT

Với mục đích tuyển chọn dòng nấm men thuần để tăng hiệu suất lên men rượu và nâng cao chất lượng sản phẩm rượu gạo, nghiên cứu được tiến hành dựa trên việc phân lập các dòng nấm men từ sáu loại men rượu được sử dụng phổ biến trên thị trường là men Hoàng Anh, Hải Anh Quang, Nàng Thơm, Nàng Hương, Nếp Thơm và men thuốc bắc Hà Nội. Các dòng nấm men có hoạt lực cao được chọn để khảo sát hoạt tính. Kết quả 17 dòng men đã được phân lập, bao gồm HA1, HA2, HA3, HAQ1, HAQ2, HAQ3, NT1, NT2, NT3, NG1, NG2, NG3, NH1, NH2, TB1, TB2, và TB3. Trong đó, hai dòng nấm men NH2 và NT3 thích hợp là nguồn nấm men thuần để ứng dụng vào quá trình lên men rượu gạo.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-8
Tải về
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Lý Nguyễn Bình
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...