Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 161-166
Tải về

ABTRACT

Water hyacinth (WH) is an aquatic plant which is considered a serious threat to biodiversity. Using water hyacinth as raw materials for producing mushroom is now necessary matter to get useful agricultural products. ?Effect of the combination ration between  WH and rice straw (RS) on mushroom yield?, was carried out with RCBD, three replications and five treatments such as 100% RS; 25% WH plus 75% RS; 50% WH plus 50% RS; 75% WH plus 25% RS; and 100% WH. The results revealed that The yield of mushroom from WH was the same yield of mushroom from rice straw. However, benefit return of mushroom production from WH is too low. The nutrient was the same in rice straw or WH  mushroom. Heavy metal, such as Pb, Al, Si, Cd was not found in WH mushroom.

Keywords: Water hyacinth, rice straw, mushroom, heavy metal

Title: Effect of the combination ration between WH and rice straw (RS) on mushroom yield

TóM TắT

Nghiên cứu cách sử dụng lục bình làm nguyên liệu sản xuất nấm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu ích là việc làm cần thiết trong điều kiện hiện nay. Thí nghiệm ?ảnh hưởng tỷ lệ trộn lục bình thân lá và rơm đến năng suất nấm rơm? được thực hiện. Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lập lại với 5 nghiệm thức là rơm 100%, lục bình 25% và rơm 75%, lục bình 50% và rơm 50%, lục bình 75% và rơm 25%, lục bình 100%. Kết quả cho thấy: năng suất nấm rơm làm từ nguyên liệu lục bình tương đương với rơm, tuy nhiên hiệu quả kinh tế của nấm làm trên nguyên liệu lục bình giảm thấp. Hàm lượng dinh dưỡng của nấm rơm làm từ lục bình tương đương với dinh dưỡng của nấm rơm làm từ nguyên liệu rơm. Không tìm thấy các độc chất kim loại nặng như chì, silic, Cd trong nấm rơm làm từ nguyên liệu lục bình.

Từ khóa: Lục bình, rơm, nấm rơm, kim loại nặng

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 28-32
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...