Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/05/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Development of the MCU-MSP430 ? based digital PID controller kit

Từ khóa:

Điều khiển PID số, động cơ DC, MCU-MSP430

Keywords:

Digital PID control, DC motor, MCU-MSP430

ABSTRACT

This study aims to design and manufacture a digital PID controller kit using the MSP-430 microcontroller of Texas Instruments Inc., which allows collecting real time data and sending them to a PC. A low-power DC motor is used as a control plant to verify the performance of the proposed controller kit and the computer interface software. Experimental results show that it is feasible to integrate the digital PID controller on the MSP430 microcontroller and the PC interface can conveniently display and record the transient system response.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm thiết kế và chế tạo kit điều khiển PID số tích hợp trên vi điều khiển MSP-430 của hãng Texas Instruments, có thu thập dữ liệu theo thời gian thực và gửi về máy tính. Một động cơ DC công suất nhỏ được sử dụng làm đối tượng điều khiển để kiểm chứng khả năng hoạt động của kit PID số và phần mềm giao tiếp với máy tính. Kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng tích hợp bộ điều khiển PID số trên MCU-MSP430 là khả thi; phần mềm giao tiếp giữa kit PID số và máy tính cho phép hiển thị và lưu trữ thời gian quá độ của đáp ứng một cách thuận lợi

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...